Attraction / Theme Park / Water Park

เมืองมัลลิกา รศ. 124 (MALIKA R.E.124), Kanchanaburi

เมืองมัลลิกา รศ. 124 (MALIKA R.E.124), Kanchanaburi

 

"Malika R.E.124 The Siamese Living Heritage Town" is located in "Kanchanaburi". It is a place that will take you back in time to experience the Thai traditional ways of living including from traditional Thai food, dresses and so much more.  

เมืองมัลลิกา รศ. 124 เป็นเมืองย้อนยุคของไทยที่จำลองขึ้นมา โดยจะพาเราย้อนเวลากลับไปยังสมัย ร.5 ภายในมีการจำลองวิถีชีวิตแบบโบราณ ลักษณะความเป็นอยู่ของชาวสยามในอดีต ทั้งเรือนไทยหลังใหญ่ริมทุ่งนา เรือนไม้ที่มีศาลาริมน้ำ รวมถึงการเดินทางด้วยเรือของพ่อค้าแม่ค้าที่แต่งชุดไทยมาขายอาหารไทย ขนมไทย ผลไม้ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ทำอีกมากมาย ทั้งชมการละเล่นพื้นบ้านไทย ชมวิธีการดั้งเดิมในการฝัดข้าว ชมการทำขนมไทย ชมการร้อยมาลัยดอกไม้ และนั่งรถลาก หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ารถเจ๊ก เนื่องจากในยุคนั้นคนลากส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

Operating hours :  Daily (9:00am - 9:00pm)